Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu calatorul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

Părţile contractante: 
SC MARSHAL TURISM S.R.L. cu sediul social în Mun. Bucureşti, Str. Calea Dorobantilor, nr. 50B,
parter, biroul 3, sector 1, punct de lucru in Bd. Magheru nr. 43, sector 1, Bucuresti, telefon
021.319.44.55, fax 021.319.44.56, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7161/1994, cod
unic de inregistrare RO 5511863, cont RO16BACX0000003000738000 deschis la UNICREDIT BANK
SA - SUCURSALA TITULESCU, titulara a Licentei de turism nr. 960 / 29.01.2019, reprezentata prin
D-na Maria Bolma, in calitate de ORGANIZATOR
si
Domnul/Doamna . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ....................................., telefon
. . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria . . . . nr. . . . . . . . . ,
eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., in calitate de CALATOR
au convenit la încheierea prezentului contract. 
I. Obiectul contractului 
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii
turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat
prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie. 
II. Încheierea contractului 
2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii: 
a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de
servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; 
b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult
60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei
de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax
etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de
servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la . . . . . . . . . .% din preţul pachetului sau plata
integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile. 
1. În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei
turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării
bonului de comandă, turistul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei
penalităţi conform cap. VI. 
2. În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei
turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60
de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul
nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite; 
c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament,
bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice
fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din
partea altor prestatori. 
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de
catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea
acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de
Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor
de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalităţile
prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată. 
2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii
turistice înscris în documentele de călătorie. 
III. Preţul contractului şi modalităţi de plată 
3.1. Preţul contractului este de . . . . . . . . . . şi se compune din costul serviciilor turistice efective,
comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este
specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte
înscrisuri puse la dispoziţie turistului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică
şi/sau pe factură. 
3.2. Modalităţi de plată: 
3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de . . . . . . . . . .% din preţul stabilit sau,
după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice. 
3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face
astfel: 
a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform
termenelor de plată comunicate de Agenţie în scris prin bonul de comandă sau alte mijloace de
comunicare; 
b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea prestatorilor, după cum
urmează: 
.................................................................
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură
monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii
facturii. 
IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei 
4.1. Agenţia se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării
unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de
turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor
pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în
care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza
turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar. 
4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile
incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are
obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei. 
În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite
turistului să decidă începerea călătoriei. 
4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea
transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care
derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu
este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în
programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii
conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a
pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a
zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente
acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând
contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de
plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 
4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din
motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte
inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi
categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în
vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat. 
4.5. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz,
arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai
dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor
aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist
ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile
stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care
preced data plecării. 
4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile
turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza,
aceasta este obligată: 
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără
majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate; 
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele
efectiv prestate în timpul călătoriei turistice; 
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le
acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului
la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile
neprestate. 
4.7. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu
excepţia următoarelor cazuri: 
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se
datorează turistului; 
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări
pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a
se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul
mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau
reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de
ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru
prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de
bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor
normative specifice; 
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea
serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un
caracter imprevizibil şi inevitabil. 
4.8. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare
electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu . . . . . . . . . . zile, dar nu mai
puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii: a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de
turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse; 
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale
reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de
apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului; 
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor
stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului; 
d) obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13. 
4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în
dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de
turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau
evita. 
V. Drepturile şi obligaţiile turistului 
5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele
care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe
persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu
obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz,
între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană
(cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu
privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii
contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de
turism (debitorului cedat). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul
sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare
apărute cu ocazia acestei cedări. 
5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România,
turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de
regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora . . . . . . . . . . a zilei de ieşire
înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie
etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel
târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului. 
5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de
motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de
Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite,
inclusiv comisionul. 
5.4. Turistul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea
înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în
timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV
pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru: 
a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau 
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. 
5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări
în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu
poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 
5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau
Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul: 
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau
superioară, propus de Agenţie; b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu
rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele
două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; 
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 
5.7. În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o
despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei
hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu
excepţia cazurilor în care: 
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract,
iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei
plecării; 
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de
voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi
depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei
aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b); 
c) anularea s-a făcut din vina turistului. 
5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte,
contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa
despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu
excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul
preţului pachetului de servicii turistice contractat. 
5.9. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat,
responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita
posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist. 
Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora
dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu
aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract. 
5.10. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de
salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor
de la Agenţie. 
5.11. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate,
precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de
tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de
bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de
trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi. 
5.12. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte
din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt
guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate
asupra prestaţiilor în cauză. 
5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor
formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele
turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a
îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea
site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu
privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în
sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau
reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea
fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii
efectuării călătoriei. 5.14. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de
plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 
5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti,
condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost
achitate serviciile. 
5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din
dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de
eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui
alineat. 
5.17. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors,
precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate
cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind
locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta. 
5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de
servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac
cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste
cheltuieli. 
VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri 
6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul
prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: 
(NOTĂ Se va personaliza de fiecare agenţie în parte conform pct. 6.1.1, 6.1.2.) 
6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt de: 
a) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de . . . . . .
zile calendaristice înainte de data plecării; 
b) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în
intervalul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . de zile calendaristice înainte de data plecării; 
c) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai
mic de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program; 
d) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul
de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . . . . . . .,
indiferent de data la care turistul solicită renunţarea. 
6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de: 
a) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de . . . . . .
. . . . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului; 
b) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai
mic de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului; 
c) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii turistice, în cazul în care turistul a achiziţionat
pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . .
. . . . ., indiferent de data la care turistul solicită renunţarea. 
6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a
achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul
comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră
reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu
reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1. 
6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia
va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de
reprezentantul organizaţiei sindicale. 6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului
de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum
şi cheltuielile de operare proprii acesteia. 
6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c)
se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie,
dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării
călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului
ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia. 
6.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la
Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în
considerare. 
6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din
contract. 
6.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol
public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene
stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se
consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia. 
6.9. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie din
avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară
intervenţia instanţelor de judecată. 
VII. Reclamaţii 
7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia
de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate,
legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât
reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului,
restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului). 
Datele de contact ale Agenţiei: 
Telefon: 021 319 44 55
Fax: 021 319 44 56 
E-mail: office@marshal.ro 
7.2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea
sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va
depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la
încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice
turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz. 
VIII. Asigurări 
8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor
achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare . . .
. . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . ............... Poliţa de asigurare nr. . . . . . . . . . . valabilă până la data
de . . . . . . . . . . este afişată pe pagina web a agenţiei de turism . . . . . . . . . . (cu indicarea adresei
web: http://www. . . . . . . . . ) 
8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt: 
8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a
anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea
de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a
le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate
între Agenţie şi societatea de asigurare. 
8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a
cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prinscrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe
respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor
achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de
la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii. 
8.2.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor
achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data
confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2. 
8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării
de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de
la aceasta, are loc evenimentul asigurat. 
8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat,
turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative. 
8.2.6. Documentele justificative constau în principal în: 
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice; 
b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5; 
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul
cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist; 
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a
cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte
documente justificative. 
8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a
pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare. 
8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data
primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist. 
8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are
obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de
la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul. 
8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere
taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de
accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de
asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de
asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea
eventualelor penalităţi de anulare. Turistul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite
de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a
achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu. 
8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de
asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între
turist şi asigurator. 
IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele: 
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz; 
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice; 
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format
tipărit sau pe suport electronic. 
X. Dispoziţii finale 
10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile
prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999,
republicată. 
10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către
organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor
locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la
altul. 
10.4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de
comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 107/1999, republicată. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea
pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace
electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de
comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism. 
10.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se
adreseze instanţelor de judecată competente. 
10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
Organizator,
SC MARSHAL TURISM SRL
Reprezentant (nume, prenume)
BOLMA ANCA MARIA
Functia______________________________________
Semnatura/Stampila __________________________
Calator,
Nume si prenume ______________________________________
Semnatura __________________________________________